புதன், 1 மார்ச், 2017

நாற்காலி பேசினால்...?

பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும், துணிவும் வரவேண்டும் தோழா... பாதை தவறாமல் பண்பு குறையாமல் பழகி வரவேண்டும் தோழா... (2) அன்பே உன் அன்னை... அறிவே உன் தந்தை... உலகே உன் கோவில்... ஒன்றே உன் தேவன்...! (படம் : தெய்வத்தாய்)


ĄĬıľ ĻļŁĴĭąêļĭŀļõĩĴıįĶĂ IJĽĻļıĮŁăêĆÒ౏ౡಕౝಏ õ ౤౧౲ಕ౲ಒ౸ಉ౻ಕౝ౻ಐ ౑౷ಇ౸ಆ౷ಕ ౤౱ಇౝಕౝౢಕ ౢಎ౷ಕ౬౽౸ಕౝ౻ಕĄĪĺ ÷ĆÒౖ౱ౝಕౝಉౝಕ ౝ౽ಇ౦౱ಆ౷ಕ ౑౧ಕౝಆ౸ ౚ౸ಉ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౝಒ౧ಉ౬ಕ౬ಈ౸ಕౝ౻ಕ ౰౱ಕ౹ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒౝಐ౷ಇ౺ಉ౶ಕ õ ౬౺ಐ౲ಕ౲ಎ౱ಕ౹ಉ ౚ౸ಉ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౬౰ಕ౬ಉ ౽ಇ౧ಕ౧ಈ౸ಕౝ౻ಕĄĪĺ ÷ĆÒౝ౱౶ಆ౷ಕ ౑౻ಕ౻౬౷ಕ౷ಆööö ౰ಎ౦ಕౢಉ౶ಕ ౝ౱౶ಆ౷ಕ౲ಕ ౲ಓ౱౬౷ಕ౷ಆöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౎౱ಆ౺ಉ౶ಕ ౚ౸ಉ ౝಏ౻ಕ౽ಇ Ă ౲ౝಕ౬ಇ౲ಕ ౲౧ౡಕౝ౻ಐ౬ಕ ౬౽ಇ౸ ౽ಏ౹ಎౡಕౝಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౲ಏౢಆ౬ಇ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౝ౧౽ಉ౻ಕౝ౻ಐ ౰ಈౡಕౝ౻ಕ ౲ಏౢ ౽ಐౝಕౝౝಕ ౝಊ౧ಆ౬ಆöööćĄĪĺ ÷ĆÒౢ౧ಕ౧ౢ౲ಐౝಕౝಉ౻ಕ ౢಎ౱ಕ౹ ౶ಉ౬౺ಕ ౰ಆ౻ಕ ౶ಉ౬౺ಕ õ ౲ಏౢಆ౶౺ಏ ౏౸ಉౝಕౝಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒౢಇ౺ ౖ౶ಕöౖ౺ಕö౗ౝಕౝ౻ಐ౲ಕ ౲ಏౢ ౽ಐౝಕౝౝಕ ౝಊ౧ಆ౬ಆöööćĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౏౸౽౺ಕ ౝಉ౸౺ಉౝಕౝಉ ౏౬౼ಕ ్ౢಐ౬ಕ౬ಏ ౬౶ಇ౼ಕ ౽౻౸ಕౝಕౝಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒౝಓ౧౶ಕ౲ಆౝಕౝ౬ಕ౬ಉౝಕౝಆ౸౸ಕౝ౻ಐౝಕ ౝಒ౦ಕౢ౶ಕ ౲ಏౢ ౽ಐ౷ಉౡಕౝ౻ಏ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౏౸౫ಕ౧ಏ ౰ಆ౻ಎ౱ಕ౹ಉ ౏౸౫ಕ౧ಆ౷ಇ౸౶ಕ ౽ಆౡಕౝಇ౽ಇ౧ಕ౧ಉ ౏౸౫ಕ౧ಆ౫ಕ౧ಆ౷ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౲ಏౢಆ౶౺ಇ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౖ౱ಕ ౑౹౽ಉౝಕౝಆ౸౸ಐ౲ಕ ౲ಏౢ ౽ಐ౷ಉౡಕౝ౻ಏ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒౢ౸ಇô ౲ಏౢಆ౬౽ಐ ౲ಏౢಇ౱ಆ౺ಕ ౖ౱ಕ౱ ౲ಏౢಉ౶ಕöööć ĂõĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౽ಆ౱౶ಕ ౲ಏౢಇ౱ಆ౺ಕ õ ౛ౢಓ౱ಕ ౛౧ಕ౧ಐ౷ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౬ಆ౱ಕ ౽ಎ౬ಕ౬ಉ౽ಆ౱౶ಆ౷ಕ౲ಕ ౲ಓ౱ ౽ಏ౬౱ಐ ౢಒ౺ಕ౺ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౲ಊ౶ಇ ౲ಏౢಇ౱ಆ౺ಕ õ ï౶౱ಇ౬౸ಕౝ౻ಏ é ౽౸ಉ౬ಕ౬ಇ౲ಕ ౲ಆ౸౶ಕ ౢಉ౶౲ಕ౲౬ಉ ౰ಈౡಕౝ౻ಕ ౶౧ಕ౧ಉ౶౺ಕ౺ĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಆ౱ಉ౶ಕ ౬ಆ౱ಕï ౖ౱ಕ౹ಉ ౤౱౬ಕ ౬ಒౝಐ౷ಐౝಕ ౝಉ౹ಐౝಕౝౢಕ ౢಒ౺ಕ౺ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒౝ౧౺ಕ ౲ಏౢಇ౱ಆ౺ಕ õ ౝ౸ಐ ౶ಈ౹ಆ౬ ౬౱ಕ ్౺ಐ ౶ಒ౼ಇ౷ಇ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒౝ౧౬ಕ౬౺ಕ ౝ౬ಐౝ౻ಕ ౝಊ౹ಉ౶ಕô ౲౺౸ಇ౱ಕ ౝ౻ಕ౻ ౰౧౬ಕ౬ಐౝ౻ಕ ౝಊ౹ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౝಆ౹ಕ౹ಉ ౲ಏౢಇ౱ಆ౺ಕ õ ౑౷ಇ౸ಕౝ౻ಇ౱ಕ ౶ಊౢಕౢಉౝಕ ౝಉ౼౺ಉౝಕౝಉ౻ಕ ౑౷ಇ౸ಓ౧ಉ ౰ಉ౼ಐ౰ಕ౬ಉĄĪĺ ÷ĆÒౢಎ౬ಕ౬ ౽ಆ౷ಉ౽ಆ౷ಕ ౽ಎ౻ಇ౷ಏ౹ಉ౶ಕ ౬౱ಕ ౬ಇ౷ಆౝ౶ಕ ౝಊ౹ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౬ಈ౷ಉ౶ಕ õ ౬ಆ౱ಕ ౖ౸ಇ౬ಕ౬ ౢಇ౺ ౲ಇ౫ౡಕౝ౻ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౬౱ಕ ౰ಆ౽ಐ౷ಏ ౢಉ౧ಕ౧ ౢಓౝ౶ಕ ౢಒ౺ಕ౺ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౲౦ಕౢ ౲ಊ౬ౡಕౝ౻ಏ ౲ಆ౼ಆౝಇౝಕ ౝಇ౧ౝಕౝಐ౷ಇ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౲ಆ౽౶ಕ ౶౹ಕ౹౽ಐ ౖ౬ಐ౬ಕ౬ಆ౱ಕ ౲ಏౢಉ౶ಕöööćĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒ్౸ౢಇ౷౺ಕ ౶ಏ౧ಐ õ ౎౧ಉౝ౻ಉౝಕౝಉౝಕ ౝಉ౧ಐ ౝಒ౧ಉ౲ಕ౲౬ಆ౷ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౬ಇ౱౶ಕ ౬ಇ౱౶ಕ ౛౰ಆ౷ಕౝ౻ಕ ౽ಆౝಕౝಉ౹ಉ౬ಇ ౽౼ౡಕౝಉ౶ಕ ౏౧౶ಕ éĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒౚ౺ಇ ౲ಎ౸ಉౝಕౝಇ õ ౚ౧ಕ౧ಉ ౽ౡಕౝಇౝಕౝಉ ౏౬ಉ ౬ಆ౱ಕ ౢಆ౽ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౶ಎ౷ಕ౷ಉ౶ಕ ౲ಎ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕöööé ౲ಒ౷ಕ౷ಉ౶ಕ ౲ಎ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౬ಏ౸ಕ౬౺ಕ ౽౰ಕ౬ಆ౺ಕ ౰౶ಕ ౝ౼ಉ౬ಕ౬ಐ ్౹ಉౝಕౝಉ౶ಕööö éĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౬ಊౝಕౝಉ౶౸౶ಕ õ ౖ౺ಕ౺ಆ ౶౸ౡಕౝ౻ಉ౶ಕ ౬ಊౝಕౝಉ ౶౸౶ಆౝ౬ಕ ౬౷ಆ౸ಆ౷ಉ౻ಕ౻౱öööéĄĪĺ ÷ĆÒ౎౱ಆ౺ಕ õ ౶౸ౡಕౝ౻ಐ ౽ಎ౧ಕ౧ಉ౽ಓ౸ಕౝಕౝಉ ౶౸౫ ౬౫ಕ౧౱ಐ ౽ಇ౬ಇౝಕౝĄĪĺ ÷ĆÒౢ౧ಕ౧ౡಕౝ౻ಕ ౬ಆ౱ಕ ౬౷ಆ౸ಆ౷ಇ౺ಕ౺ಐöööéĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౲ಏౢಉౝಇ౹ಏ౱ಕ õ ౰ಆౡಕౝ౻ಕ ౏౺ಕ౺ಐ౷ಎ౱ಕ౹ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౏ౝಕౝ౽ಇ౷౸ౡಕౝ౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౐ౝಕౝ౻ಕ ౬ಆ౱ಕ ౗౻౱౶ಆ౷ಕ౬ಕ ౬ಇ౸ಇ౷ಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ్౽ಐ ౝಊ౧ õ ౏౺ౝಕౝಇ౷౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౏౱ಇ౲ಕ౲ಉ ౬ಏ౧ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౶౱ಇ౬౸ಕౝ౻ಏ õ ౲౺ ౝಊ౧ౡಕౝ౻ಇ౺ಕ ౑ౡಕౝ౻ಐౝಕ ౝಊ౧ౝಕĄĪĺ ÷ĆÒౝಊ౧ಕ౧౶ಆ౷ಕౝಕ ౝಉ౽ಇ౰ಕ౬ಇ౸ಉ౲ಕ౲౬ಉ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ౷ಆౝಇ౷ ౰ಆౡಕౝ౻ಕ ౶౧ಕ౧ಉ౶ಏöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౲౼౶ಕ ౝಏ౧ಕ౧ಉ ౶౷ಇ౺ಏ౹ಇ ౑౺ౝ౶ಕ ౢಉ౹ಕ౹ಉ౶ಕ ౲ಆ౺ౝ౱ಏöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౶ಕ౶ಐ ్౲ಕ౲౱ಏ ్ౝಇ౺౶ಎ౱ಕ౹ಉ ౢಉ౸ಉౝಕౝ౶ಆ౷ಕౢಕ ౢಉ౹ಕ౹ಇ౷ ౽ಇ౰ಆ౷ౝ౱ಏöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౬ಎ౸ಇ౰ಕ౬ಉ ౝಒ౻ಕ౻ಉౡಕౝ౻ಕ ౏౱ಕ౹ಉ õ ౢಇ౺ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇౝ౻ಐౢಕ ౢಉ౹ಕ౹ಇ౱ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౑౺ౝ౬ಕ౬ಐ౷ಏ ౲౼౶ಕ ౲ಓ౺ಕ ౲ಐౝಕౝಉ౻ಕ ౲ಓ౧ಕ౧ಉౝಕ ౝಒ౻ಕ౻౺ಆ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౢಇ౺ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇౝ౻ಇ౺ಕ ౑౧ಕౝಆ౸ಕ౰ಕ౬ಉ ౽ಇ౧ಕ౧ಆ౺ಓôĄĪĺ ÷ĆÒౚ౱ಕ౲౬ಉ ౝಇ౸ౝౡಕౝ౻ಉ౶ಕ ౑ౡಕౝ౻ಐ౷ಏ ౢಉ౹ಕ౹ಇ ౽౸ౢಕ ౢಎ౷ಕ౷౺ಆ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౰ಆ౧ಕ౧ಇ౺ಕ ౰౺ಕ౺౬ಉ౶ಕ ౝಎ౧ಕ౧౬ಉ౶ಕ ౰౧౰ಕ౬ಉ ౝಒ౫ಕ౧ಇ౸ಉ౲ಕ౲౬ಉĄĪĺ ÷ĆÒౖౡಕౝ౻ಇ౱ಕ ౰ಆ౱ಕౝಉ ౝಆ౺ಕౝ౻ಆ౺ಕ ౬ಆ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౶౫ಕ౫ಆౢಐô ౲ಎ౫ಕ౫ಆౢಐô ౲ಒ౱ಕ౱ಆౢಐ õ ౶ಊ౱ಕ౹ಉౝಕౝಉ౶ಕ ï౶ಊ౬ಕ౬ ౎ౢಐïĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౎ౢಐ ౘ౷ಆ é õ ౏౬౹ಕౝಉ ౶ಉ౱ಕ౱ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౏౬౸ ౎ౢಐౝ౻ಎ౺ಕ౺ಆ౶ಕ ïౢಇ౱ಕ౱ౢಕ ౢಇ౱ಕ౱ ౎ౢಐï ౬ಆ౱౷ಕ౷ಆöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౰ಆౡಕౝ౻ಕ ౎౻ಉ౶ಐ౷ಇ౱ಕ ్౧ಐ౷ಆ౻ౢಕ ౢಇ౱ಕ౱౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౬ಇౝಆ౸౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౎౬ಇ౶ಊ౺౶ಕöööé ౚ౼ಉౡಕౝಉô ౚ౼ಉౡಕౝಈ౱౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౏౸౫ಕ౧ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౰ಆౡಕౝ౻ಏ ౑౹ಕ౲౬ಕ౬ಇౝಕౝಉ ౝಏ౰ಕ౬ಇ౸౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒౝಆ౸ಇ౷ౡಕౝ౻ಕ ౑౸ಉ౽ಆౝಉ౶ಕ ౝ౸ಉ౽౹ಐ౷ಉ౶ಕ ౰ಆౡಕౝ౻ಏöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౲౺ ౝಆ౸ಇ౷ౡಕౝ౻ಕ ౝ౫ಕ౶ಊ౧ಇౝಕ ౝಇ౧ౝಕౝಇ౱ಕ౹ ౝ౺ಕ౺౹ಐ౷ಉ౶ಕ ౰ಆౡಕౝ౻ಏöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౰౶ಕ౲ಉౡಕౝ౻ಕ õ ౏౰ಕ౬ౝಕ ౝ౺ಇ౷ಉౝ౬ಕ౬ಐ ï౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౷ಉౝ౶ಕïĄĪĺ ÷ĆÒౖ౱ಕ౹ಏ ౰ಆ౻ಐ౷ ౽౸౺ಆ౹ಉ ౝಊ౹ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౎ౢಆ౱ಕ ౶ಉ౬౺ಕ ్౸ౢ౱ಕ ౽౸ಐô ్౱ಕ౱ ౶ಏౢಐ ౶ಉ౬౺ಕ ౘö౰ಆ ౢ౲ಐ ౽౸ಐĄĪĺ ÷ĆÒ్౧ಇ౷ಏ౱ಕ ౏౺ಕ౺ಆ౶౺ಕ ౰ಈౡಕౝ౻ಕ ్౶౸ಕ౽౬ಉ ౖ౲ಕ౲౧ಇöööćĄĪĺ ÷ĆÒౢಆ౶ಕ౸ಆ౤ಕ౷ౡಕౝ౻ಕ ౢ౸ಇ౰ಕ౬౬ಎ౺ಕ౺ಆ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౎ౢ౱ౡಕౝ౻ಕ ౎౧ಕ౧౶ಕ ౝಒ౧ಉ౬ಕ౬౬ಆ౺ಕ ౬ಆ౱ಏööö ćĄĪĺ ÷ĆÒౢ౸ಇ౰ಕ౬౽ಐ ౶ಈ౫ಕ౧ಉ౶ಕ ౖ౼ಉ౰ಕ౬ಉ ౰ಇ౱ಕ౹౬ಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒౖౡಕౝ౻ಇ౱ಕ ౰ಆ౱ಕౝಉ ౝಆ౺ಕౝ౻ಐ ౒౱ಕ౹ಇ౬ಕ౬ಆ౱ಏöööćĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒ౰౫ಕ౲౸ಕౝ౻ಏ ౝಏ౻ಉౡಕౝ౻ಕô ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ౷ಇ౺ಉ౶ಕ ౰ಆ౱ಕౝಉ ౸ౝ౶ಕ ౑౫ಕ౧ಉöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౑౼ಐౝಕౝಉ౶ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ్౬ಇ౺ಕ ౑౷౸ಕ౰ಕ౬ ౬౸౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౒౼౺ಕౝ౻ಇ౱ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౑౻ಉ౬ಕ౬ ౸ౝ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౢಉ౶ಕ౶ಆ ౑౧ಕౝಆ౸ಕ౰ಕ౬ಇ౸ಉ౲ಕ౲ಆ౸ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౢ౽౲ಕ౲ಎ౧ಕ౧ಇౝಕౝಉౢಕ ౢ౶౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౛౷ಕ౽ಉ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౽౸ಉ౶ಆ౱౶ಕ ౝಇ౧ಐ౷ಆ౬ಎ౱ಕ౲౬ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౷ಆ౸ಉ౶ಕ ౑౧ಕౝಆ౸ ౽ಇ౸ಉ౶ಕ౲ಆ౬ ౏౧౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒౖ౲ಕ౲ಓ౬ಉ౶ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇౝ౻ಇ౺ಕ ౰౺ಕ౺౽౸ಕ ౑౧ಕౝಆ౸ಕ౰ಕ౬ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒౖౡಕౝ౻ಕ ౝ౧ಕ౧ಐ ౶ಏ౱ಇ౷ಇ౺ಉ౶ಕ ౝ౫ಕ౫ಇ౷౲ಕ ౲ಊ ౶౺౸ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౲ಒ౺ಕ౺ಆ౬౽౸ಕ ౑౧ಕౝಆ౸ಕ౰ಕ౬ಆ౺ಕ ౖౡಕౝ౻ಕ ౰ಆ౱ಕౝಉ ౝಆ౺ಕౝ౻ಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౒౼౺ಕ ౲౰ಕ౬౷౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౲ಇö౧ಇö౑౿ಆ ౲ಓ౺ಕ ౛౧ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒ౑౬ಕ౬ಇ౷ಓౝ ౽ౝಐౝ౻ಐ ౑౸ಐ౬ಕ౬ಆ౺ಕ ౽ಆ౷ಕ ౽౺ಇౝಕౝಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౎ౢಇ౸ಇ౷౸ಕ ్౶౸ಕ౽౬ಉ õ ్౹ಇ౽ಉ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౬ಉ ౲ಓ౬ಇ ౶౸౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౢಎ౷ಕ౬౬ಉô ౶ಆ౫౽ ౤ಆ౬ಇౝಕౝಉ ౦ಆ౱౶ಕ ౬౸ಉ౽౬ಉöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౺ಉ౽౺౸ಕౝ౻ಕ ్౶౸ಕ౽౬ಉ õ ౰ಇ౸ಕ౽ಆౝ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౸ౢಉ ౏౷౰ಕ౬ಇ౸౬ಕ౬ಐ ౏౷ౝಕౝಉ౶ಕ ౏౬౷౶ಕ ౏౬ಉöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒౝಆ౽౺౸ಕ ్౶౸ಕ౽౬ಉ õ ౝ౧౶ಐ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౰౶ಕ ౑౧౶ಐౝಕౝಉ౶ಕ ౑౷ಇ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౑౬ಕ౬౸౽ಆ౬౶ಕ ౬౸ಉ౶ಕ ౝಊ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಈ౬ಇ ్౶౸ಕ౽౬ಉ õ ౢ౧ಕ౧౬ಕ౬ಇ౱ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒౝಉ౹ಕ౹ౡಕౝ౻ಐౝಕ ౝ౫ౝಕౝಉ౲ಕ ౲ಓ౧ಉ౶ಕ ౢಇ౬ಕ౬ಇ౸ౝಉ౲ಕ౬౱ಇ౱ಕ ౢಈ౧౸ಕౝ౻ಕ ౏౽౸ಕౝ౻ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౏౽౸ಕౝ౻ಕ ౶ಐ ౬ಒ౧ಕ౧ಉ ౖ౼ಉ౬ಉ౽౬ಇ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౶౱ಕ౱ಇ౲ಕ౲ಉ ౽౸ಇౝ౻ಉ౶ಕ ౏౸ಉౝಕౝಉ౶ಕöööé ౶౸౫ ౽౸ಇౝ౻ಉ౶ಕ ౏౸ಉౝಕౝಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౶౸ಉ౬ಕ౬ಉ౽ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౎౸ಓౝಕౝಇ౷౬ಕ౬ಐ ౎౻ಉ౶ಕ ౝ౧ಕౢಇôĄĪĺ ÷ĆÒౖ౶౱ಉౝಕౝಉ ౖ౬ಇ౸ಕౝಕౝ౧ಕౢಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౬ಇ౸ಐ౷౸ౡಕౝ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౽ಇ౼ಇ౬ಕ౬ಇ౸ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౲ಓ౬ಏĄĪĺ ÷ĆÒ౽ಇ౼ಇౝ౻ಐ౬ಕ ౬ಇ౸ಉ౧ಇ౽ಇ౧ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౽ಆ౿ಇౡಕ౧౱ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ õ ౽ಇ౸౺ౢಐ౬ಕ౬ಆ౺ಕ ౗౽ಉౝ౫ಐౝ౻ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಇ౺౽ಐ౷ಉ౶ಕ ౽ಇ౼ಉౡಕౝಇ ౗౲ಕ౲౶ಕ ౽ಇ౧ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒ్౸ౢಇ౷౺ಆ౸ಕ ్౶౸ಕ౽౬ಓ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇౝ౻ಐ౷ಏ ౎౻ಉ౶ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౤౱౰ಆ౷ౝ౶ಕ ౝಒ౫ಕ౧ಉ ౤౱ౡಕౝ౻ಕ ౢಎ౷ಕ౬ಉ ౬౸ಉ౶ಕ ౢಇ౶ಕ౶ಆౢ౱౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౝ౧ಕౢಇౝ౻ಕ ౐ౢ౺ಕౝ౻ಆ౷ಕ ౏౹ౝಕౝಐ ౝ౧ಕ౧ಇ౲ಕ ౲౹౲ಕ౲౬ಉ ౏౬౹ಕౝಉ౬ಕ ౬ಆ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౢಇౡಕౝ౶ಕô౲ಉ౺ಇôౝ౸౧ಇ ౖ౱ಕ౹ಉ ౏౱ಕ౱ಉ౶ಕ ౰ಆ౶ಕ ౢಇ౱ಕ౱౶ಕ ౲ಆ౸ಕ౬ಕ౬ಉĄĪĺ ÷ĆÒ౽ಆౝಕౝ౻ಇ౲ಕ౲౬ಉ ౏౬౹ಕౝಉ౬ಕ ౬ಆ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ్౧ಐ౰ಕ౬ಆ౺ಕ ్౶ಐౢಕౢ౸ಕ ౲౬౽ಇ ౏౺ಕ౺ಆ౽ಇ౧ಕ౧ಆ౺ಕ ౽ಆ౸ಇ౷౬ಕ ౬౺ಐ౽౸ಕ ౲౬ಇ౽ಉöööéĄĪĺ ÷ĆÒౖ౱ಕ౹ಉ ౢಇ౺ ౽ౢ౱౶ಕ ౲ಏౢಉ౽౬ಉ ౏౬౹ಕౝಉ౬ಕ ౬ಆ౱ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಏ౹ಕ౹ಉ ౽౸ಐ ౢಎ౸ಉ౲ಕ౲ಇ౺ಕ౺ಆ౶౺ಕ ౬ಇ౸ಇ౰ಕ౬౽౸ಉ౶ಕô ౢಉ౶ಓ౽ಇ౺ಕ ౢಎ౺ಕ౺ĄĪĺ ÷ĆÒ౶ಆ౸ಕౝಕౝ౶ಕ ౝಆ౧ಕ౧ಉ౶ಕ ౶౰ಕ౬ಇ౸ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౏౬ಉöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౒౸ಉౝಕౝಉ ౑౬౽ಇ ౢಎ౷ಕ౷౽ಉ౶ಕ ౶ಉ౧ಇ౷ಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౑౹౽ಇ౱౸ಕౝಕౝಉ ౒౸ಐ౷ಏ ౖ౼ಉ౬ಇౝಕ ౝಒ౧ಉౝಕౝ౽ಉ౶ಕ ౶ಉ౧ಇ౷ಉ౶ಕĄĪĺ ÷ĆÒ౎౱ಆ౺ಕ õ ౚ౸ಏ ౏౸౽ಇ౺ಕ ౶౰ಕ౬ಇ౸ಇౝ౻ಕ ౖ౺ಕ౺ಆ౶ಕ ౶ಆ౤ಇౝ౻ಕ ౎ౝ౺ಆ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒౖ౬ಇ౸ಕ ౖ౬ಇ౸ಕ ౰౲౸ಕౝ౻ಕ ౏౧ౡಕౝ౻ಕ ౶ಆ౹౺ಆ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ౷ಎ౱ಉ౶ಕ ౰ಆౡಕౝ౻ಕ ౶౧ಕ౧ಉ౶ಕ ౶ಆ౹ಉ౽౬ಇ౺ಕ౺ಐöööéĄĪĺ ÷ĆÒౝ౧ಕౢಇ ౬ಆ౽ಉ౶ಕ ౝಆ౺ಕ ౖ౶ౝಕౝಇ౺ಕ౺ಐöööéĄĪĺ ÷ĆĄĪĺ ÷ĆÒÒ౏౱ಕ౱ಉ౶ಕ ౏౱ಕ౱ಉ౶ಕ ౰ಇ౹ಐ౷ౢಕ ౢಒ౱ಕ౱ಆ౺ಕĄĪĺ ÷ĆÒౝಆ౺౶ಕ ౝ౸ಉ౬ಇ ౬౺ಐ౶ಐ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౬౧ಐౝ౻ಕ ౲ಓ౧ಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒ్౸ౡಕౝಇ౺ಕ ౖ౱ಕ ౰ಆ౹ಕౝಆ౺ಇ ౝಆ౫ಆ౶౺ಕ ౲ಓౝಉ౶ಕöööéĄĪĺ ÷ĆÒĄİĺ ÷ĆÒĄīĭĶļĭĺĆÒ౶౬ಉ౸ಐ ౝ౽ಇ౷౸ౢಉ ౝ౫ಕ౫౬ಆౢ౱ಕ ౰౹ಕ౲౫ಇ ౶౱ಕ౹ౝಕ ౝ౽ಇ౷౸ౡಕౝ౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౽ಆౢಇౝಕౝ౲ಕ౲౧ಕ౧ ౏ౝಕౝ౽ಇ౬ಐ౷ಐ ౖ౼ಉ౬ಇ౷౽౸ಕô ౶౹ಐ౰ಕ౬ ౝ౽ಇ౦౸ಕ ౬ಇ౸ಉö ్౶ಕ౤౬ಕ౲ಆ౸౬ಇ ్౽౸ಕౝ౻ಕööö ్౽౸ಐ౲ಕ ౲౹ಕ౹ಇ ్౹ಇ౷ Ąĩ İĺĭĮąêİļļĸĂ÷÷ĬıĶĬıįĽĴĬİĩĶĩĪĩĴĩĶöĪĴķįĻĸķļöīķĵ÷úøùú÷øĀ÷ĉĪķĽļõČıĶĬıįĽĴõĜĩĵıĴĶĩĬĽöİļĵĴê ļĩĺįĭļąêħĪĴĩĶijê ļıļĴĭąêċĴıīij ļķ ĺĭĩĬ ļİĭ ĸķĻļêĆ౏ౡಕౝಏĄ÷ĩĆ ౢಒ౧ಉౝಕౝಉ౽౬౹ಕౝಉ ౶ಉ౱ಕööö ౲ಇ౧ಇ౬ಕ౬ ౽౸ಇ౷ಐ ౝಉ౹ಇ౲ಕ౲ಇ౧ಕ౧ಉô ౑ౡಕౝ౻ಇ౱ಕ ౖ౫ಕ౫ౡಕౝ౻ಐ ౲ౝಇ౸ಕ౰ಕ౬ಉ ౝಒ౫ಕ౧ಆ౺ಕ ్౧ಇ౷ಏ౱ಕ ౶ౝಇ౼ಕ౽౬ಓ౧ಉô ౖ౱౬ಉ ౽ಈ౧ಉ ౲ౝಕౝ౬ಕ౬ಇ౺ಕ ౏౸ಉౝಕౝಉ౶ಕ ౝ౽ಇ౦౸ಇ౱ಕ ౑౹౽ಉౝ౻ಓ౧ಉ ౲ౝಇ౸ಕ౰ಕ౬ಉ ౝಒ౻ಕ౽ಏ౱ಕööö ౽౺ಐ౷ಉ౺ౝ ౝ౽ಇ౦౸ಕౝ౻ಏööö ౝ౸ಉ౬ಕ౬ಉ౸ಐ౷ಐ ౝ౽ಇ౬ಐ౷ಆౝ౽ಉ౶ಕ ౢಒ౺ಕ౺౺ಆ౶ಕööö ౰౱ಕ౹ಇöööĄ÷īĭĶļĭĺĆĄ÷ĬıľĆĄĪĺ ÷ĆÒÒĄīĭĶļĭĺĆÒĄļĩĪĴĭ ĪķĺĬĭĺąêýêĆĄļĪķĬŁĆÒĄļĺĆĄļĬĆĄīĭĶļĭĺ ĻļŁĴĭąêļĭŀļõĩĴıįĶĂ īĭĶļĭĺăêĆÒĄĻĸĩĶ ĻļŁĴĭąêīķĴķĺĂ ëúÿüĭùûă ĮķĶļõĻıłĭĂ ĴĩĺįĭăêĆĄĪ ĻļŁĴĭąêĪĩīijįĺķĽĶĬõīķĴķĺĂ ŁĭĴĴķĿăêĆ౰౫ಕ౲౸ಕౝ౻ಇ౧౶ಕ ౲ౝಇ౸ಕ౰ಕ౬ಉ ౝಒ౫ಕ౧౬౹ಕౝಉ ౰౱ಕ౹ಇ éĄ÷ĪĆĄ÷ĻĸĩĶĆÒĄ÷īĭĶļĭĺĆÒĄ÷ļĬĆĄ÷ļĺĆÒĄ÷ļĪķĬŁĆĄ÷ļĩĪĴĭĆÒĄ÷īĭĶļĭĺĆ


தொடர்புடைய பதிவுகளை படிக்க :


43 கருத்துகள்:

 1. அரசியல் பாணியையும், அரசியல்வாதிகளையும் மொத்தமாக தமிழகத்த்தில் மாற்றவேண்டும்.

  உழைக்கும் நாற்காலியும், ஊழல் நாற்காலியும் நச்.

  பதிலளிநீக்கு
 2. நாற்காலியில் அமரும் முன் இனி ஒவ்வொருவரும் சற்றே...இல்லையில்லை...அதிகமாகவே யோசிப்பர்.

  பதிலளிநீக்கு
 3. பேசத் தயங்குவோரையும் பேசத் தூண்டும் கவிதை.

  மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 4. உழைக்கும் நாற்காலி..
  உண்மையில் உயர்ந்த ரகம் தான்!..

  ஆனால்,
  அதில் உட்கார்வதற்கு -
  உழைப்பவனுக்குத் தான் நேரம் கிடைப்பதில்லை!..

  பதிலளிநீக்கு
 5. இனிய கவிதையை வழங்கிய திரு. அம்ஜத் பாரதி அவர்களுக்கும் தங்களுக்கும் அன்பின் பாராட்டுகள்.. வாழ்க நலம்!..

  பதிலளிநீக்கு
 6. அமரரான கவிஞருக்கு இதைவிட சிறந்த அஞ்சலி எதுவுமில்லை. பகிர்வுக்கு நன்றி

  பதிலளிநீக்கு
 7. எல்லா வரிகளுமே நல்ல வரிகளாய் இருக்கையில், எந்த வரியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்வது? அம்சத் பாரதியின் ஆன்மாவுக்கு நன்றி சொல்வோம்!

  பதிலளிநீக்கு
 8. வானம்,கடல், பூமி, தீ, அரசியல் மேடை, ஒலிபெருக்கி, நாற்காலி அனைத்தும் அருமையாக பேசின. அம்ஜத் பாரதி அவர்கள் கவிதை உண்மையை உரக்க சொல்கிறது.
  பகிர்வுக்கு நன்றி.


  பதிலளிநீக்கு
 9. ஏன் அந்தக் கதிரை அப்பூடிச் சுத்துது?:), கவிதையில் நிறையச் சொல்லிட்டார்ர்... இங்கே முதல் கொமெண்ட் போட்ட கவிஞர்... ஏன் கவிதையில் பதில் சொல்லவில்லைலைலை:).

  பதிலளிநீக்கு
 10. மூன்று ஆசைகளுக்கும் மூத்த ஆசை நாற்காலி ஆசைதான். அருமை

  பதிலளிநீக்கு
 11. நாற்காலி வந்து அழுதுவிட்டுப் போகிறது.
  அது சிரிக்கும் நாள் நாம் மகிழும் நாள். அருமைக் கவிதைக்கு மிகுந்த
  நன்றி. கவிஞருக்கு வாழ்த்துகள். உங்களுக்கும் தான் தனபாலன்.

  பதிலளிநீக்கு
 12. பேசாதவை பேசினால் என்ன பேசும் என்ற காலஞ்சென்ற கவிஞர் அம்ஜத் பாரதி அவர்களின் கவிதை வரிகளில் எதை சிலாகித்து பேச?எதை விட? அனைத்தும் அருமை. அவரது கவிதை வரிகளை பகிர்ந்துகொண்ட தங்களுக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும்!

  பதிலளிநீக்கு
 13. இந்த வரி என்று ஒரு வரியை மட்டும் மேற்கோள் காட்ட்டிட முடியலை அத்தனையுமே அருமை ..கடல் பேசினால் அது தன மீது கொட்டப்பட்ட கழிவு எண்ணெய் பற்றியும் காற்று பேசினால் வெள்ளை சுருட்டினால் தனக்கும் புற்று வந்ததை பற்றியும் தீ பேசினால் தனது இயலாமையையும் சொல்லக்கூடும் ..
  நாற்காலி :) இந்த நாற்காலிக்குதான் எவ்வளவு மவுசு அதற்கு ஆசைப்பட்டு மனிதர் எதையும் செய்வார் :)ஊருக்கே நாட்டையும் எழுதி வைக்கும் நாற்காலி கனவு :)

  செருப்பில்லாமல் தெரிந்தவரை சுமோவில் செல்லவைக்கும் நாற்காலி என்ற வரிகள் பிடித்திருக்கு .பகிர்வுக்கு நன்றிகள்

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. மன்னிக்கவும் அது /திரிந்தவரை //எழுத்துப்பிழை

   நீக்கு
 14. உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், மிகச் சிறப்பான கவிதைகள்! காலஞ் சென்ற பெருங்கவிஞர் மீரா அவர்களின் கவிதைகளைப் படித்தது போல் இருந்தது. இப்பேர்ப்பட்ட கவிஞரின் பெயரையே அவர் இறந்த பிறகு இப்பொழுதுதான் அறிகிறேன் என எண்ணி வெட்கப்படுகிறேன்! கவிஞரின் உறவுகளுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்!

  ரசித்த வரிகள் இன்னதுதான் எனச் சொல்ல முடியாதபடி பற்பல வரிகள் அட போட வைத்தன. இருந்தாலும், தாங்கள் கேட்டதால் இதோ சில மட்டும்:

  காற்று பேசினால்...
  தீ பேசினால்...
  ஆசிரியர்கள் அமர்வது...
  நீதி அமர்வது...

  பதிலளிநீக்கு
 15. அம்ஜத் பாரதியின் கவிதை வரிகள் அனைத்தும் அம்சமாய் ரசிக்க வைக்கின்றன :)
  அவர் மறைத்தாலும் அவரின் கவிதை காலமெல்லாம் வாழும் !

  பதிலளிநீக்கு
 16. நாற்காலியில்தான்
  எத்தனை எத்தனை வகைகள்
  ஆளுக்குத் தகுந்தாற்போல்
  நாற்காலியின் குணமும் அல்லவா மாறிவிடுகிறது

  அமரத்துவம் அடைந்த கவிஞர் போற்றுதலுக்கு உரியவர்

  பதிலளிநீக்கு
 17. அருமையான பதிவு க்கு மிக மகிழ்ச்சி

  பதிலளிநீக்கு
 18. நாற்காலிகளை தீர்மானிக்கிற மனிதனை
  நாற்காலிகள் காலி செய்கின்றனதான் சமயத்தில்/

  பதிலளிநீக்கு
 19. அதுதானே பார்த்தேன் பதிவில் குறள்கள் இல்லையே எழுதியது திண்டுக்கல்லார்தானா என்று. நாற்காலிகள் அவற்றில் அமர்பவரின் குணத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துகள்

  பதிலளிநீக்கு
 20. //இந்தக் கலியுகத்தை 'நாற்காலி யுகம்'
  என்றே நாளைய வரலாறு கூறும்// - 'நச்' வரிகள் !

  CHAIR கவிதையை SHARE செய்ததற்கு நன்றி !

  பதிலளிநீக்கு
 21. நாற்காலிக்கு சண்டை!ம்ம்http://nesan-kalaisiva.blogspot.fr/2017/03/blog-post.html

  பதிலளிநீக்கு
 22. அத்தனையும் அர்த்தம் நிறைந்த வரிகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 23. மிகச் சுவையான கவிதை ; ஆழமான கருத்துகளை நகையுடன் வெளிப்படுத்திய திறமை போற்றற்குரியது ; பகிர்ந்த உங்களுக்கு மிகுந்த நன்றி . பிடித்த அடிகள் பற்பல ; கேட்டதற்காகச் சொல்கிறேன் : ஊருக்கு உதவி செய்யவும் முடியும்
  உறவினர்க்கு ஊரையே எழுதி வைக்கவும் முடியும் .

  பதிலளிநீக்கு
 24. என்னது பேசாமல் இருக்கும் உறுப்பினர்களை பேசவைக்கனுமா? கிழிஞ்சிது போங்க..........

  பதிலளிநீக்கு
 25. நாற்காலிக்காக நம்மூர்ல நடக்குற கூத்தை என்ன சொல்ல?!

  பதிலளிநீக்கு
 26. ஜடமா யிரு ந்த வை யெல்லாம், கொடுமை கண்டு கொதி க்கையில்,இன்னும் நாம் உயிரி ருந்தும் அஞ்சி ஜடமா யிரு த்தல் சரி யோ.
  .

  பதிலளிநீக்கு
 27. அனைத்துவரிகளும் அருமை.

  குறிப்பாக " அரசியல் மேடை- ஆடுகளுக்கு குடை கொடுப்பதாய்

  தினம் தினம் ஓநாய்கள் வாக்குறுதி கொடுக்கும் இடம்"

  நிதர்சன நிகழ்வு,கவிஞருக்கு அஞ்சலிகள்.


  பகிர்விற்கு நன்றி.

  கோ

  பதிலளிநீக்கு
 28. நல்ல கவிதை அதைத் தந்த டிடி
  மிக மகிழ்ச்சி - நன்றி
  தமிழ் மணம் - 11
  https://kovaikkavi.wordpress.com/

  பதிலளிநீக்கு
 29. அரங்கில் உங்கள் நாற்காலி காணாமல் போனால்
  அங்கும் எங்கும் நிறைந்து இருக்கிறார்கள்.
  நாற்காலிகளை திருடுபவர்கள்...

  பதிலளிநீக்கு
 30. வாக்கு வேண்ட வந்தவர்கள்
  தேர்தலில் வென்றதைச் சொன்னார்கள்
  வென்ற பின் ஆள்களைக் காணோம்
  வென்றவர்களோ நாற்காலியை சுத்தி
  நாளும் தூசு தட்டும் வேலையாக...

  அரங்கிலே பேச்சுப் பேச வந்தார்கள்
  பேச வந்த பேச்சாளர்களில் சிலர்
  நாற்காலியில் இருக்காமலே பேசினர்
  எனக்கு முன் பேசிய அறிஞரோ
  அழகாகப் பேசி அறிவை ஊட்டினாரே
  அவரை விட நானெதைப் பேசுவேனென
  சுருங்கச் சொல்லி நாற்காலியில் அமரப் பலர்

  நாற்காலிகள் பேசினால்
  நாற்காலிகளில் இருந்தவர்களை பற்றி
  உலகம் அறிந்து விடுமென அஞ்சி...
  நம்மாளுங்க
  என்னென்னமோ எண்ணியிருப்பாங்க...
  எதற்கும் நாற்காலியைத் தானே
  கேட்டுப் பார்க்க வேண்டியிருக்கே!

  பதிலளிநீக்கு
 31. கவிஞரும் அறியாதவர், கவிதையும் அறியாதது! :)

  பதிலளிநீக்கு
 32. அரசியல் நாற்காலியில் அமர்ந்து ஓட்டு போட்ட மக்களை மறந்து பெஞ்ச் தட்டுவது பெரும் கடமையாக செய்வார்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 33. எப்படித் தவற விட்டோம்!!

  எல்லா வரிகளூமே அருமையாக இருக்கும் போது எதைச் சுட்டிக் காட்டுவது! அருமை! ஆழ்ந்த இரங்கல்களை மட்டுமின்றி வரிகள் அனைத்துமே நச் என்று அவரது உற்றாருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

  பதிலளிநீக்கு
 34. ஆடுகளுக்கு குடை கொடுப்பதாய்
  தினம் தினம் ஓநாய்கள் வாகுறுதி கொடுக்கும் இடம்
  அருமையானனிக்ழ்கால வரிகள்
  நாற்காலியை கண்டு பிடித்தவனை
  நாடு கடத்த வேண்டும்


  சரஸ்வதிராசேந்திரன்

  பதிலளிநீக்கு
 35. பக்தி படங்க ள தவிர வேறு எங்கும் பேசாத கடவுள் என்ற வரி எனக்கு அருமை என்று தோன் று கிற து

  பதிலளிநீக்கு

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு. (குறள் 784)

நட்புச் செய்துகொள்வது நண்பரோடு சிரித்து மகிழ்வதற்காக மட்டும் அல்ல. மிகுதியாகத் தவறு செய்யும்போது, அவரைக் கடிந்து திருத்துவதற்கே ஆகும்.