இடுகைகள்

🏠 வணக்கம் காப்பகம் நன்றி

தேடல் 🔎புதிய பதிவுகளை பெற ✉முத்துப்பல் சிரிப்பென்னவோ...

படம்
திருக்குறளில் நகைச்சுவை முந்தைய பதிவுகள் : அறத்துப்பால் : ① சிரிக்க சிரிக்க... ② மானிட லீலை...! பொருட்பால் : ③ துன்பம் நேர்கையில்... ④ கிசுகிசு...! ⑤ அகநக... ⑥ நகைவகையர்... ⑦ உலகம் சிரிக்கிறது...! ⑧ நற்குடிப் பிறப்பு... ⑨ இருட்டினில் வாழும் இதயங்களே... காமத்துப்பால் : ⑩ மெல்ல நகும்...

மெல்ல நகும்...

படம்
திருக்குறளில் நகைச்சுவை முந்தைய பதிவுகள் : ① சிரிக்க சிரிக்க... ② மானிட லீலை...! ③ துன்பம் நேர்கையில்... ④ கிசுகிசு...! ⑤ அகநக... ⑥ நகைவகையர்... ⑦ உலகம் சிரிக்கிறது...! ⑧ நற்குடிப் பிறப்பு... ⑨ இருட்டினில் வாழும் இதயங்களே...

இருட்டினில் வாழும் இதயங்களே...

படம்
திருக்குறளில் நகைச்சுவை முந்தைய பதிவுகள் : ① சிரிக்க சிரிக்க... ② மானிட லீலை...! ③ துன்பம் நேர்கையில்... ④ கிசுகிசு...! ⑤ அகநக... ⑥ நகைவகையர்... ⑦ உலகம் சிரிக்கிறது...! ⑧ உறவும் பகையும் உண்டு...