இடுகைகள்

திற...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... மனித வாழ்வ

தமிழ்க் கணினியன்...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... தமிழுக்குக் கணினிக் கருவிகளை உருவாக்குவதில், எதையுமே எதிர்பார்க்காது பலவற்றை முனைப்புடன் செய்துவரும் நீச்சல்காரன் - திருமிகு ராஜா அவர்களின் பொதுப் பணிக்குத் தமிழ் உலகம்,
தக்க பெருமை சேர்க்க வேண்டும்...

கொம்பில்லா தலைமை...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... இந்திய அரசியலமைப்பைப் பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்கள் →விக்கிப்பீடியாவில்← இருந்தாலும், உலகிலேயே எழுதப்பெற்ற மிகவும் நீளமான அரசியலமைப்பைக் கொண்டுள்ளது நம் நாடு... சரி, எந்த நாடாக இருந்தாலும், கொம்பில்லா தலைமையும் வாய்க்க வேண்டும்...!