இடுகைகள்

🏠 வணக்கம் காப்பகம் நன்றி

தேடல் 🔎புதிய பதிவுகளை பெற ✉திருக்குறள் அதிகார கடையெழுத்து கணக்கு (2)

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... முந்தைய → திருக்குறள் அதிகார முதலெழுத்தும் கடையெழுத்தும் (1) ← பதிவைத் தொடர்ந்து, கடையெழுத்து கணக்கு மட்டும் விளக்கமாகத் தொடர்கிறது...

திருக்குறள் அதிகார முதலெழுத்தும் கடையெழுத்தும் (1)

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... கடந்த மூன்று பதிவுகளாக திருக்குறள் அதிகார எழுத்துக்களின் கணக்கை செய்தோம்... அவை சுருக்கமாக :

முப்பாலின்படி அதிகார மொத்த எழுத்துக்கள்...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்...