இடுகைகள்

🏠 வணக்கம் காப்பகம் நன்றி

தேடல் 🔎புதிய பதிவுகளை பெற ✉திருக்குறள் மெய்யெழுத்து அதிகாரங்கள் : 22 : நாடு (பகுதி 1)

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... முந்தைய பதிவுகளில் உயிரெழுத்து மற்றும் உயிர்மெய்யெழுத்து அதிகாரங்களின் கணக்குகள் சிலவற்றை கணக்கிட்டுப் பார்த்து விட்டோம்... இனி மெய்யெழுத்து அதிகாரங்களின் கணக்கியல் :

திருக்குறள் உயிர்மெய்யெழுத்து அதிகாரங்கள் : 16 தவிர (பகுதி 2)

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... முந்தைய பதிவில் அதிகார எழுத்துக்கள் முழுவதும் உயிர்மெய்யெழுத்துக்களாக இருக்கும் 16 அதிகார எழுத்துக்களின் கணக்கியல் கட்டமைப்பைச் செய்து அறிந்து கொண்டோம்... இன்று மீதமுள்ள 117 அதிகாரங்களின் கணக்கியல்...

திருக்குறள் உயிர்மெய்யெழுத்து அதிகாரங்கள் : 16 : நாடு (பகுதி 1)

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... முந்தைய மூன்று பதிவுகளில் உயிரெழுத்து மற்றும் உயிர்மெய்யெழுத்து அதிகாரங்களின் கணக்குகளையும், உயிரெழுத்து வகைகளின் கணக்குகளையும், கணக்கிட்டுப் பார்த்து விட்டோம்... இந்த 117 உயிர்மெய்யெழுத்து அதிகாரங்களைப் பார்க்கும்போது ஓர் எண்ணம் தோன்றியது...! அது என்னவென்றால்...